Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

Pomoc rekonwersyjna to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Rekonwersja kadr jest logiczną kontynuacja polityki personalnej Sił Zbrojnych RP. Jest powinnością państwa wobec swoich żołnierzy, przejawem troski o prestiż zawodu wojskowego, przemyślanym postępowaniem mającym na celu pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr dla instytucji wojskowych, administracji państwowej i gospodarki narodowej.

Należy przy tym podkreślić, że pomoc ta nie polega na wyręczaniu żołnierzy w poszukiwaniu nowej pracy, lecz na mobilizowaniu ich do wyzwolenia własnej, społeczno-zawodowej, aktywności i pomaganiu w poszukiwaniu pracy zgodnej z wykształceniem, predyspozycjami i wymaganiami. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju nie można liczyć na to, że organy rekonwersji będą obdarowywały chętnych stanowiskami pracy ponieważ nie są one ani podmiotami gospodarczymi, ani pracodawcami.

Pomoc rekonwersyjną realizują:

 • Dyrektor Zespółu ds. Rekonwersji Kadr - Departamentu Spraw Socjalnych – Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • Dyrektor Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;
 • Pełnomocnicy Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych ds. rekonwersji;
 • Dyrektorzy Ośrodków Aktywizacji Zawodowej (OAZ) w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie  i Wrocławiu;
 • Dyrektorzy Wojskowych Biur Emerytalnych (WBE) w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu,
 • Pełnomocnicy Szefów WSzW ds. rekonwersji;

Nieetatowo pomoc rekonwersyjną świadczą także Wojskowe Komendy Uzupełnień oraz powołani w jednostkach i instytucjach wojskowych nieetatowi pełnomocnicy ds. rekonwersji.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym uprawnienia do korzystania z resortowej pomocy rekonwersyjnej posiadają żołnierze;

 • kończący zawodową służbę wojskową;
 • zwolnieni ze służby wojskowej;
 • pozostający w dyspozycji.

ZAJĘCIA GRUPOWE są jedną z ważniejszych składowych pomocy rekonwersyjnej dla żołnierzy przygotowujących się do zwolnienia.

Chcesz uzyskać informację, poradę skontaktuj się z pracownikiem rekonwersji Wojsk Lądowych.

Najbliższym, z którym możesz się skontaktować jest Pełnomocnik Szefa WSzW  ds. rekonwersji (tel. 261 124 205).

Formy i metody działalności rekonwersyjnej

Pracownicy rekonwersji kadr świadczą indywidualne i grupowe porady zawodowe, psychologiczne, prawne i finansowe.

Podpowiadamy:

 • jak określić własne predyspozycje, zainteresowania i oczekiwania zawodowe;
 • jak dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych preferencji zawodowych;
 • jak skutecznie poszukiwać pracy;
 • jak przygotować dokumenty aplikacyjne;
 • jak rozmawiać z pracodawcą

Uczymy:

 • jak pokonywać stres wywołany brakiem pracy;
 • jak uwierzyć w siebie;
 • jak wytyczyć cele zawodowe.

Poszukującym pracy umożliwiamy:

 • dostęp do ofert pracy;
 • dostęp do informacji o lokalnym rynku pracy i pracodawcach;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 • promocję wśród pracodawców;
 • możliwość uczestniczenia w organizowanych przez organy rekonwersji kadr targach i giełdach pracy.

W ramach systemu rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP stosowane są różnorodne formy i metody świadczenia usług z zakresu rynku pracy. Zgodnie z wytycznymi określonymi w  dokumentach normatywnych, tj. Decyzji Nr 440/MON z dnia 3 października 2007 r. oraz Rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014r. określono następujące zasadnicze metody działalności (pomocy) rekonwersyjnej:

 • doradztwo zawodowe (w tym 2-3 dniowe zajęcia grupowe, informacja zawodowa);
 • przekwalifikowanie zawodowe;
 • pośrednictwo pracy;
 • praktyki zawodowe.

Ponadto w ramach powyższej działalności stosowane są także inne (uzupełniające) formy pomocy rekonwersyjnej, jak:
szkolenia;

 • dyżury rekonwersyjne;
 • targi i giełdy pracy;
 • informowanie (materiały informacyjne);
 • programy specjalne (własna działalność gospodarcza, szkolenia; współfinansowane ze środków unijnych).

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie  przekwalifikowania zawodowego  pokrywane są koszty:

 • zwrotu przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, i z powrotem do wysokości  równowartości 20 przejazdów  klasą II pociągu Tanich Linii Kolejowych, pod warunkiem że odległość  przekracza 50 km  w jedną stronę.
 • zakwalifikowanie w miejscu szkolenia – do  wysokości  równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy  nie może przekroczyć  300 proc. ryczałtu za nocleg z tytułu  podroży służbowej pracownikom budżetówki w kraju.
 • wydatki  te zwraca  żołnierzowi jednostka wojskowa, w której służy lub  Wojskowe Biuro Emerytalne w zależności od miejsca zamieszkania. Podstawą jest wniosek do dowódcy JW lub dyrektor  WBE

UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ

a) w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

Były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy  w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Czyli wszyscy zwolnieni oprócz zwolnionych z powodu:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

b) bezterminowo:

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.
Z pomocy, o której mowa, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

c) żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracyna dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

1.DORADZTWO ZAWODOWE
W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę na stanowisku służbowym lub do której został przeniesiony w ramach rezerwy kadrowej albo dyspozycji, kieruje uprawnionego, przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej na zajęcia grupowe.
Uprawniony, może zrezygnować   z udziału w zajęciach grupowych, składając pisemne oświadczenie  o rezygnacji do dowódcy jednostki wojskowej, które dołącza się do jego akt personalnych.
Zajęcia grupowe, w wymiarze do trzech dni, realizowane są przez COAZ lub OAZ właściwe ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której uprawniony, pełni zawodową służbę wojskową.
  
2.PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY.

1. Koszty przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 120 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy  zawodowych, zwanej dalej "ustawą", gdy to przekwalifikowanie jest rozumiane jako zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycia nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskania innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskania certyfikatu, licencji, zdania egzaminu lub uzyskania wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu, pokrywa dyrektor WBE przez:

    1)   przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję;

    2)   wypłatę należności po przedstawieniu oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

2. Koszty, o których mowa w art. 120 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, pokrywa:

   1)   dowódca jednostki wojskowej – uprawnionemu żołnierzowi zawodowemu,

   2)   dyrektor WBE - uprawnionym, byłym żołnierzom zawodowym na podstawie złożonego przez uprawnionego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków i biletów.
          Pomoc rekonwersyjna jest udzielana uprawnionym na  wniosek.

2. 1.  Wniosek składany przez byłego żołnierza zawodowego zawiera:

  1)   stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer  telefonu kontaktowego uprawnionego;

  2)   pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;

  3)   nazwę ośrodka szkolenia, jego adres, NIP i REGON;

  4)   termin przekwalifikowania zawodowego;

  5)   koszt przekwalifikowania zawodowego;

  6)   przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;

  7)   informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

2.2.    Wniosek składany przez żołnierza zawodowego zawiera:

  1)   dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia  z zawodowej służby wojskowej;

  2)   zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;

  3)   zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;

  4)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
   
2.3.    Wniosek składany przez małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 •  zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej  w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych - zwanych dalej "uprawnionymi" zawiera:

a). Uprawniony (małżonek), dołącza do wniosku:

  1)   skrócony odpis aktu małżeństwa;

  2)   dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

  3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

b). Uprawniony (dziecko), lub jego opiekun  prawny dołączają do wniosku:

  1)   skrócony odpis aktu urodzenia;

  2)   dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;

  3)   zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

c)   Uprawniony (dziecko)  w wieku od 18 do 25 lat do wniosku, niezależnie od dokumentów określonych w ust. 6, dołącza:
  1)   oświadczenie o stanie cywilnym;
  2)   zaświadczenie o pobieraniu nauki;
  3)   orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku dzieci, pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego – dzieci własne żołnierza zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:
  a) nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego roku życia, albo
  b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a;

2.4.  Pomoc rekonwersyjna  jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, Szefa WSzW albo Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
Wniosek Szef WSzW albo Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, do dyrektora WBE za pośrednictwem dyrektora COAZ lub kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego  dla zwolnionych  z zawodowej służby wojskowej i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2017 r.  wynosi 2400 zł. ( 0,75 × 3200 zł.).

Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

 • po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2400 zł)
 • po 9  latach służby wojskowej - 200 % ( 4800 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 7200 zł)
 • dla małżonków oraz dzieci byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych   z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju)

pokrywa się koszty w wysokości 300% limitu (7200,00 zł).

2.5.  COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych.
Uprawnieni składają do dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub Szefa WSzW pisemny wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy. W przypadku uprawnionego, ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW.
Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy.
W przypadku braku ofert pracy w miejscu zamieszkania uprawnionego organ,  w porozumieniu z innymi organami, prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia uprawnionemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych.

3.PRAKTYKI ZAWODOWE.

1) Uprawniony, na swój wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia.
2) Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
3) Uprawniony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, do wniosku dołącza zaświadczenie z instytucji organizującej praktykę zawodową o przyjęciu na praktykę zawodową.
4) Uprawnionemu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, mogą być pokryte koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyk zawodowych i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych, którego dokonuje dowódca jednostki wojskowej według limitów określonych w art. 120 ust. 4a pkt 2 i 3 ustawy.
5)  Uprawniony, skierowany decyzją o której mowa w ust. 1, na praktykę zawodową po jej zakończeniu przesyła do dyrektora, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie o odbyciu praktyki.

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ W ZAKRESIE PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO ( PRZYUCZENIA DO ZAWODU )

Pomoc finansowa resortu obrony narodowej na szkolenie w ramach przekwalifikowania i przyuczenia do zawodu realizowana jest do wysokości  ustalonego limitu.

Aby uzyskać pomoc finansową należy złożyć stosowny wniosek:

 • żołnierze zawodowi pełniący służbę w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego /pozostający w rezerwie albo dyspozycji/- pisemny wniosek do dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego - składany w jednostce wojskowej
 • były żołnierz zawodowy oraz małżonek lub dziecko pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych– pisemny wniosek składany do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego -za pośrednictwem  szefa sztabu wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.

Żołnierzowi zawodowemu oraz byłemu żołnierzowi zawodowemu zakwalifikowanemu na szkolenie w ramach przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania realizowanego w ramach pomocy rekonwersyjnej poza miejscem zamieszkania żołnierza pokrywa się koszty przejazdów i zakwaterowania z miejsca zamieszkania żołnierza do ośrodka szkolenia i z powrotem, jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Koszty przejazdu, noclegu oraz szkolenia pokrywa się do wysokości limitów określonych corocznie w odrębnych przepisach.

TELEFONY I ADRESY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY 
40-028   Katowice, ul. Francuska 30
tel.: 261 124 205
e-mail: rekonwersja.wszwkatowice@ron.mil.pl 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ 
41-500 Chorzów,  ul. 75 Pułku Piechoty 3 
tel.: 261 124 565
e-mail: wkuchorzow@ron.mil.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
75-go Pułku Piechoty 3
41-500 Chorzów
tel. 261124556
fax. 261124557
wkuchorzow@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.